INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră̆ personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, vă prezentăm în continuare elementele principale pe care considerăm util să le cunoașteți în calitate de „persoană vizată”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 1. Date de identificare (nume și prenume, CNP / serie și număr pașaport, data nașterii, serie și număr carte de identitate, adresă, semnătura)
 2. Date de contact (adresa de e-mail, telefon)
 3. Imagine (fotografie)

Datele cu caracter personal pot fi obținute în mod direct de la dumneavoastră sau de la terți (împuterniciți).

Care este temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Clubului.

De asemenea, FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA prelucrează datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA sau ale terților.

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Scopurile colectării de date sunt următoarele:

 • definirea profilurilor de membri pe baza cărora pot fi identificați participanții (suporteri abonați) la competițiile sportive, cu aplicarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.
 • vânzare abonamente la lojă;
 • încheierea contractelor necesare pentru desfășurarea activităților clubului;
 • încasare taxe pentru Centrul de Copii și Juniori al clubului.

În funcție de scopul prelucrării, informațiile pot fi colectate:

 • prin completarea formularului pentru emiterea documentelor de acces la meciurile aferente sezonului competițional 2018-2019
 • prin semnarea contractului cu împuternicitul operatorului privind furnizarea abonamentelor la lojă la meciurile aferente sezonului competițional 2018-2019
 • de la societatea a cărui reprezentant / persoana de contact sunteți sau direct de la dumneavoastră în comunicarea cu Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52.
 • prin achitarea taxei pentru sportivii din cadrul Centrului de Copii și Juniori.

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA poate transmite informațiile pe care le deține:

 • autorităților publice centrale/locale, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;
 • partenerilor contractuali care desfășoară activități conexe scopului declarat.
 • responsabilului cu protecția datelor din cadrul clubului.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Găsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA, fără̆ întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 • Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din baza de date a FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA., în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în măsura în care acestea nu încalcă prevederi legale de strictă aplicare.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplica unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA. nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea, sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA, în cazul în care: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământ; și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plângere reprezintă posibilitatea de a reclama aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale. În acest sens, vă rugăm să transmiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la următoarea adresă office@metaloglobusfc.ro. Vom analiza si vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesând site-ul web al autorității la următoarea adresă – www.dataprotection.ro .
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA?

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră vor fi prelucrate fie pe perioada în care sunteți abonat al FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispoziții legale ce reglementează arhivarea documentelor), fie pe durata executării contractului în situația în care sunteți un partener contractual al clubului sau pe durata în care sportivul pe care îl reprezentați va face parte din grupele Centrului de Copii și Juniori al FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA.

 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

prin e-mail, la adresa: office@metaloglobusfc.ro
în scris la sediul FOTBAL CLUB METALOGLOBUS SA din Str. FÂNTÂNICA, Nr. 38, Clădire Administrativă, Camera 1.10, Etaj 1, Sectorul 2, Bucureşti.

Menționăm că informațiile prezentate vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul https://metaloglobusfc.ro.